เวชศาสตร์ฟื้นฟู

หุ่นทางการศึกษา ครุภัณฑ์ทางการแพทย์และวัสดุอุปกรณ์ โสตทัศนูปกรณ์ คอมพิวเตอร์

หุ่นจำลองโครงกระดูกสันหลัง
หุ่นจำลองโครงกระดูกสันหลั...
024-0052-212/หุ่น
🔘 เวชศาสตร์ฟื้นฟู
สถิติ : 0 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด

หุ่นจำลองโครงกระดูก
หุ่นจำลองโครงกระดูก...
024-0051-212/หุ่น
🔘 เวชศาสตร์ฟื้นฟู
สถิติ : 0 ครั้ง ( 1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน )

รายละเอียด