หุ่นฝึกปฏิบัติเย็บฝีเย็บ

สถานะ : พร้อมใช้งาน
เลขครุภัณฑ์ : 024-0149-212/หุ่น
สถานที่ : ห้องฝึกปฏิบัติการทักษะฯ (Skill Lab)
สถิติ : 1 ครั้ง ( 1 เมษายน 2564 - ปัจจุบัน )


คงเหลือ ชิ้น

หุ่นฝึกปฏิบัติเย็บฝีเย็บ


  • รายการครุภัณฑ์ หุ่นฝึกปฏิบัติเย็บฝีเย็บ
  • ปี่ที่จัดซื้อ 26 มกราคม 2567
  • จากบริษัท บริษัท บริลเลี่ยน รับเบอร์ จำกัด
  • สถานที่จัดเก็บ ห้องฝึกปฏิบัติการทักษะฯ (Skill Lab)

คู่มือการใช้งาน

ADMIN