ชุดตรวจตา ยี่ห้อ Rister รุ่น R3723

สถานะ : พร้อมใช้งาน
เลขครุภัณฑ์ : 024-0011-6515-076-0003ศพค.
สถานที่ : ห้องฝึกปฏิบัติการทักษะฯ (Skill Lab)
สถิติ : 29 ครั้ง ( 1 เมษายน 2564 - ปัจจุบัน )


คงเหลือ ชิ้น
ADMIN