ชุดเครื่องส่องหลอดลม ชนิด Fiber-Oftic ยี่ห้อ Riester

สถานะ : พร้อมใช้งาน
เลขครุภัณฑ์ : 024-0007-6515-076-0002ศพค.
สถานที่ : ห้องฝึกปฏิบัติการทักษะฯ (Skill Lab)
สถิติ : 2 ครั้ง ( 1 เมษายน 2564 - ปัจจุบัน )


คงเหลือ ชิ้น

เบรดตรง เบอร์ 0,1,2

ADMIN