ชุดเครื่องส่องหลอดลม ชนิด Fiber-Oftic ยี่ห้อ Riester

สถานะ : พร้อมใช้งาน
เลขครุภัณฑ์ : 024-0010-6515-076-0002ศพค.
สถานที่ : ห้องฝึกปฏิบัติการทักษะฯ (Skill Lab)
สถิติ : 1 ครั้ง ( 1 เมษายน 2564 - ปัจจุบัน )


คงเหลือ ชิ้น

เบรดโค้ง เบอร์ 2,3,4

ADMIN