เครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด ยี่ห้อ Jumper รุ่น JPD-500D

สถานะ : พร้อมใช้งาน
เลขครุภัณฑ์ : 024-0005-6530-003-0004ศพค.
สถานที่ : ห้องฝึกปฏิบัติการทักษะฯ (Skill Lab)
สถิติ : 9 ครั้ง ( 1 เมษายน 2564 - ปัจจุบัน )


คงเหลือ ชิ้น
ADMIN