หุ่นฝึกการพันเฝือกขา

สถานะ : พร้อมใช้งาน
เลขครุภัณฑ์ : 024-0138-212/หุ่น
สถานที่ : ห้องฝึกปฏิบัติการทักษะฯ (Skill Lab)
สถิติ : 13 ครั้ง ( 1 เมษายน 2564 - ปัจจุบัน )


คงเหลือ ชิ้น

หุ่นฝึกการพันเฝือกขา


  • ​​รายการครุภัณฑ์ หุ่นฝึกการพันเฝือกขา
  • ปี่ที่จัดซื้อ 23 กุมภาพันธ์ 2566
  • จากบริษัท บริษัท บริลเลี่ยน รับเบอร์ จำกัด
  • สถานที่จัดเก็บ ห้องฝึกปฏิบัติการทักษะฯ (Skill Lab)

คู่มือการใช้งาน

ADMIN