เครื่องป้องกันไฟตกไฟเกินพร้อมติดตั้ง

สถานะ : รอส่งคืน
เลขครุภัณฑ์ : 024-0001-6115-001-0018ศพค.
สถานที่ : ห้องเก็บอุปกรณ์
สถิติ : 0 ครั้ง ( 1 เมษายน 2564 - ปัจจุบัน )


คงเหลือ 0 ชิ้น
ADMIN