เครื่องบันทึกเสียง ยี่ห้อ SONY รุ่น ICD UX91F/RC

สถานะ : พร้อมใช้งาน
เลขครุภัณฑ์ : 024-0001-5835-006-0001ศพค.
สถานที่ : ห้องเก็บอุปกรณ์
สถิติ : 1 ครั้ง ( 1 เมษายน 2564 - ปัจจุบัน )


คงเหลือ ชิ้น

เครื่องบันทึกเสียง ยี่ห้อ SONY รุ่น ICD UX91F/RC

ADMIN