เครื่องบันทึกเสียง Linear pcm ซี่รี่ย์ sx...(รุ่น ICD-SX734)

สถานะ : พร้อมใช้งาน
เลขครุภัณฑ์ : 024-0003-5835-006-0001ศพค.
สถานที่ : สำนักงาน ศูนย์แพทย์
สถิติ : 1 ครั้ง ( 1 เมษายน 2564 - ปัจจุบัน )


คงเหลือ ชิ้น

เครื่องบันทึกเสียง Linear pcm ซี่รี่ย์ sx ขนาด 8 GB พร้อมช่องเสียบหน่วยความจำ (รุ่น ICD-SX734)

ADMIN