เลือกช่วงเวลา Reset Home
สถานที่ จำนวนครั้ง
ห้องเรียน 2/1 258
ห้องเรียน 2/2 257
ห้องเรียน 2/3 257
ห้องประชุม 2 259
ห้องฝึกปฏิบัติการกล้องจุลทรรศน์ 253
ห้องฝึกปฏิบัติการทักษะทางคลินิก 268
ห้องรับรองผู้บริหาร 254
ห้องประชุม 1 253
ห้องเรียน 3/1 261
ห้องเรียน 3/2 258
ห้อง Telemedicine 256
ห้องเรียนรวม (Slope) 253
โถงหน้าห้องเรียน ชั้น 2 253
โถงหน้าห้องเรียน ชั้น 3 254
อื่นๆ 267