เลือกช่วงเวลา Reset Home
เดือน หุ่นทางการศึกษา ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โสตทัศนูปกรณ์
เมษายน 2564 2 1 1 1 0
พฤษภาคม 2564 16 16 24 0 2
มิถุนายน 2564 25 26 28 3 3
กรกฎาคม 2564 38 32 33 5 5
สิงหาคม 2564 34 26 30 13 13
กันยายน 2564 22 14 16 2 4
ตุลาคม 2564 19 11 12 7 6
พฤศจิกายน 2564 14 11 13 7 3
ธันวาคม 2564 3 2 2 2 4
มกราคม 2565 0 0 0 0 0
กุมภาพันธ์ 2565 0 0 0 0 0
มีนาคม 2565 0 0 0 0 0