เลือกช่วงเวลา Reset Home
# URL / เลขครุภัณฑ์ / ชื่อครุภัณฑ์
การเรียนการสอน
การสอบ
ฝึกปฏิบัติการทักษะทางคลินิก
อบรมเชิงปฏิบัติการ/workshop/อื่นๆ
รวมปริมาณการใช้
อายุการใช้งาน ใช้งานประจำภาควิชา
( นอกทะเบียนศูนย์แพทย์ฯ )
1 🌏 024-0022-212/หุ่น หุ่นจำลองสำหรับฝึกตรวจหู 0 0 0 0 0 14 ปี 5 เดือน 5 วัน -
2 🌏 024-0029-212/หุ่น หุ่นจำลองสำหรับฝึกตรวจหู 0 0 0 0 0 13 ปี 8 เดือน 10 วัน -
3 🌏 024-0030-212/หุ่น หุ่นจำลองสำหรับฝึกตรวจหู 1 1 0 0 2 13 ปี 8 เดือน 10 วัน -
4 🌏 024-0036-212/หุ่น หุ่นจำลองจมูก 0 0 0 0 0 13 ปี 5 เดือน 25 วัน -
5 🌏 024-0037-212/หุ่น หุ่นจำลองจมูก 0 0 0 0 0 13 ปี 5 เดือน 25 วัน -
6 🌏 024-0064-212/หุ่น หุ่นฝึกการห้ามเลือดในโพรงจมูก 1 0 2 0 3 6 ปี 2 เดือน 0 วัน -
7 🌏 024-0103-212/หุ่น หุ่นฝึกการห้ามเลือดในโพรงจมูก 1 0 0 0 1 2 ปี 3 เดือน 1 วัน -
8 🌏 024-0104-212/หุ่น หุ่นฝึกการห้ามเลือดในโพรงจมูก 4 0 0 0 4 2 ปี 3 เดือน 1 วัน -
9 🌏 024-0105-212/หุ่น หุ่นฝึกการห้ามเลือดในโพรงจมูก 7 2 0 1 10 2 ปี 3 เดือน 1 วัน -