เลือกช่วงเวลา Reset Home
วัตถุประสงค์ จำนวนครั้ง
การเรียนการสอน139
การสอบ95
ฝึกปฏิบัติการทักษะทางคลินิก41
อบรมเชิงปฏิบัติการ/workshop/อื่นๆ39