เลือกช่วงเวลา Reset Home
เจ้าหน้าที่ภายในศูนย์แพทย์ฯ แต่ละภาควิชา ปริมาณการยืม
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน60
ศัลยศาสตร์36
กุมารเวชศาสตร์34
อายุรศาสตร์20
สูตินรีเวชวิทยา14
เวชศาสตร์ชุมชนฯ13
ออร์โธปิดิกส์13
วิสัญญีวิทยา13
ฝ่ายการศึกษาหลังปริญญา12
เวชศาสตร์ฟื้นฟู11
จักษุวิทยา9
ฝ่ายพัฒนาอาจารย์ ทะเบียนและวัดผล9
อื่นๆ8
โสต ศอ นาสิกวิทยา7
วิจัย2
รังสีวิทยา1
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป1
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศฯ1
กลุ่มงานการศึกษาหลังปริญญา1