เลือกช่วงเวลา Reset Home
# URL / เลขครุภัณฑ์ / ชื่อครุภัณฑ์
การเรียนการสอน
การสอบ
ฝึกปฏิบัติการทักษะทางคลินิก
อบรมเชิงปฏิบัติการ/workshop/อื่นๆ
รวมปริมาณการใช้
อายุการใช้งาน ใช้งานประจำภาควิชา
( นอกทะเบียนศูนย์แพทย์ฯ )
1 🌏 Apple Lightning to HDMI Apple Lightning to HDMI 1 0 0 0 1 - -
2 🌏 Apple Lightning to VGA Apple Lightning to VGA 0 0 0 0 0 - -
3 🌏 Apple USB-C to HDMI Apple USB-C to HDMI 0 0 0 0 0 - -
4 🌏 Apple USB-C to VGA Apple USB-C to VGA 2 1 0 0 3 - -
5 🌏 Laser Presentation Remote Laser Presentation Remote 1 0 0 0 1 - -
6 🌏 NPE GN-410 NPE GN-410 ไมค์ประชุมคออ่อน 1 0 0 0 1 - -
7 🌏 ปลั๊กพ่วง 5 เมตร ปลั๊กพ่วง สายไฟยาว 5 เมตร 2 4 0 4 10 - -
8 🌏 สาย HDMI to HDMI ยาว 2 เมตร สาย HDMI to HDMI ยาว 2 เมตร 1 0 0 0 1 - -
9 🌏 หัวแปลงปลั๊กไฟ หัวแปลงปลั๊กไฟ 0 0 0 0 0 - -