เลือกช่วงเวลา Reset Home
# URL / เลขครุภัณฑ์ / ชื่อครุภัณฑ์
การเรียนการสอน
การสอบ
ฝึกปฏิบัติการทักษะทางคลินิก
อบรมเชิงปฏิบัติการ/workshop/อื่นๆ
รวมปริมาณการใช้
อายุการใช้งาน ใช้งานประจำภาควิชา
( นอกทะเบียนศูนย์แพทย์ฯ )
1 🌏 Set ACLS Set ACLS 8 11 2 2 23 - -
2 🌏 Set Airway Set Airway 3 0 1 0 4 - -
3 🌏 Set ATLS Set ATLS 6 7 1 1 15 - -
4 🌏 Set BLS Set BLS 9 7 2 0 18 - -
5 🌏 Set Curettage Set Curettage 4 2 0 0 6 - -
6 🌏 Set ETT (Airway) Set ETT (Airway) 3 5 3 2 13 - -
7 🌏 Set Intravenous access Set Intravenous access 2 6 3 0 11 - -
8 🌏 Set Life Support Procedure Set Life Support Procedure 4 0 0 0 4 - -
9 🌏 Set Lumbar Puncture Set Lumbar Puncture 5 4 0 0 9 - -
10 🌏 Set Mobility Aids Set Mobility Aids 1 0 0 0 1 - -
11 🌏 Set Nasal Packing Set Nasal Packing 5 2 0 1 8 - -
12 🌏 Set Nasogastric Intubation Set Nasogastric Intubation 2 3 0 0 5 - -
13 🌏 Set PALS Set PALS 6 5 0 0 11 - -
14 🌏 Set Prosthetic Leg Set Prosthetic Leg 5 0 0 0 5 - -
15 🌏 Set PV Set PV 4 2 0 0 6 - -
16 🌏 Set Surgical Skill Training Set Surgical Skill Training 0 0 18 0 18 - -
17 🌏 Set Surgical Skill Training (lifeform) Set Surgical Skill Training (lifeform) 0 0 0 0 0 - -
18 🌏 Set Suture Set Suture 2 2 0 0 4 - -
19 🌏 Set Urinary Catheterzation Set Urinary Catheterzation 5 3 5 0 13 - -
20 🌏 Set Wet Dressing Set Wet Dressing 10 11 1 0 22 - -
21 🌏 อุปกรณ์ต่อขาจำลอง อุปกรณ์ต่อขาจำลอง 6 0 0 0 6 - -
22 🌏 อุปกรณ์ผูกตึง อุปกรณ์ผูกตึง 1 2 1 0 4 - -
23 🌏 อุปกรณ์ผูกลึก อุปกรณ์ผูกลึก 1 2 1 0 4 - -
24 🌏 เซตทวารเทียม เซตทวารเทียม 2 0 0 0 2 - -
25 🌏 เบิกจากศูนย์ฯจ่ายกลาง Set Chest Drain 1 0 0 2 3 - -