เลือกช่วงเวลา Reset Home
# URL / เลขครุภัณฑ์ / ชื่อครุภัณฑ์
การเรียนการสอน
การสอบ
ฝึกปฏิบัติการทักษะทางคลินิก
อบรมเชิงปฏิบัติการ/workshop/อื่นๆ
รวมปริมาณการใช้
อายุการใช้งาน ใช้งานประจำภาควิชา
( นอกทะเบียนศูนย์แพทย์ฯ )
1 🌏 024-0020-212/หุ่น หุ่นยางงอขาได้ ขนาดเท่าตัวจริง 1 2 2 0 5 19 ปี 9 เดือน 23 วัน -
2 🌏 024-0010-212/หุ่น หุ่นการเรียนการสอนในระบบย่อยอาหาร 0 0 0 0 0 18 ปี 5 เดือน 18 วัน -
3 🌏 024-0028-212/หุ่น หุ่น Heimlich Maneuver/Choking Charlie 4 8 0 1 13 13 ปี 8 เดือน 24 วัน -
4 🌏 024-0074-212/หุ่น หุ่นจำลองหัวเข่า Aspiration 0 0 0 0 0 5 ปี 9 เดือน 12 วัน -
5 🌏 024-0075-212/หุ่น หุ่นจำลองการฝึกฟังเสียงหัวใจและเสียงหายใจ 0 0 0 0 0 5 ปี 9 เดือน 12 วัน -
6 🌏 024-0076-212/หุ่น หุ่นจำลองแขนฝึกเจาะเส้นเลือดดำและแดงผู้ใหญ่ 0 0 0 0 0 5 ปี 8 เดือน 26 วัน -
7 🌏 024-0077-212/หุ่น หุ่นจำลองแขนฝึกเจาะเส้นเลือดดำและแดงผู้ใหญ่ 0 0 0 0 0 5 ปี 8 เดือน 26 วัน -
8 🌏 024-0118-212/หุ่น หุ่นจำลองการฝึกปฏิบัติการ ดูดเสมหะ การให้อาหารทางสาย 4 2 0 1 7 0 ปี 9 เดือน 5 วัน -