เครื่องวัดความดันแบบปรอทชนิดตั้งโต๊ะ ยี่ห้อ ALPK2 รุ่น 300V

สถานะ : พร้อมใช้งาน
เลขครุภัณฑ์ : 024-0015-6515-069-0006ศพค.
สถานที่ : ห้องฝึกปฏิบัติการทักษะฯ (Skill Lab)
สถิติ : 4 ครั้ง ( 1 เมษายน 2564 - ปัจจุบัน )


คงเหลือ ชิ้น
ADMIN