ชุดเครื่องมือใช้ในการส่องหลอดลม Laryngoscope Blade

สถานะ : พร้อมใช้งาน
เลขครุภัณฑ์ : 024-0005-6515-076-0002ศพค.
สถานที่ : ห้องฝึกปฏิบัติการทักษะฯ (Skill Lab)
สถิติ : 3 ครั้ง ( 1 เมษายน 2564 - ปัจจุบัน )


คงเหลือ ชิ้น

ชุดเครื่องมือใช้ในการส่องหลอดลม Laryngoscope Blade (ตรง)

No.00,0,1,2

ADMIN