หุ่นฝึกฟังเสียงหัวใจและปอด ยี่ห้อ Gaumard (งบลงทุน สบพช)

สถานะ : พร้อมใช้งาน
เลขครุภัณฑ์ : 024-0130-212/หุ่น
สถานที่ : ห้องฝึกปฏิบัติการทักษะฯ (Skill Lab)
สถิติ : 4 ครั้ง ( 1 เมษายน 2564 - ปัจจุบัน )


คงเหลือ ชิ้น

หุ่นฝึกฟังเสียงหัวใจและปอด ยี่ห้อ Gaumard


  • รายการครุภัณฑ์  หุ่นฝึกฟังเสียงหัวใจและปอด ยี่ห้อ Gaumard
  • ปี่ที่จัดซื้อ 11 มีนาคม 2565
  • จากบริษัท บริษัท โฟร์ดี อี.เอ็ม.จำกัด
  • สถานที่จัดเก็บ ห้องฝึกปฏิบัติการทักษะฯ (Skill Lab)

คู่มือการใช้งาน

คู่มือการใช้งาน

คู่มือการใช้งาน

ADMIN