โคมไฟส่องตรวจ (LED) 3 ดวง ชนิดล้อเลื่อน

สถานะ : พร้อมใช้งาน
เลขครุภัณฑ์ : 024-0001-6530-005-0005ศพค.
สถานที่ : ห้องฝึกปฏิบัติการทักษะฯ (Skill Lab)
สถิติ : 33 ครั้ง ( 1 เมษายน 2564 - ปัจจุบัน )


คงเหลือ ชิ้น
ADMIN