หุ่นเด็ก Endotracheal Tube (งบลงทุน สบพช)

สถานะ : พร้อมใช้งาน
เลขครุภัณฑ์ : 024-0005-212/หุ่น
สถานที่ : ห้องฝึกปฏิบัติการทักษะฯ (Skill Lab)
สถิติ : 12 ครั้ง ( 1 เมษายน 2564 - ปัจจุบัน )


คงเหลือ ชิ้น

 

​หุ่นเด็ก Endotracheal Tube


  • รายการครุภัณฑ์ หุ่นเด็ก Endotracheal Tube
  • ปีที่ซื้อ 19  มิถุนายน 2546
  • ซื้อจากบริษัท หจก.โฟร์ไดเมนชั่น อี.เอ็ม.
  • สถานที่จัดเก็บ ห้องฝึกปฏิบัติการทักษะฯ (Skill Lab)

คู่มือการใช้งาน
สามารถใช้ร่วมกับหัตถการ 

ADMIN