หุ่นจำลองการใส่ท่อระบายจากปอด

สถานะ : พร้อมใช้งาน
เลขครุภัณฑ์ : 024-0060-212/หุ่น
สถานที่ : ห้องฝึกปฏิบัติการทักษะฯ (Skill Lab)
สถิติ : 11 ครั้ง ( 1 เมษายน 2564 - ปัจจุบัน )


คงเหลือ ชิ้น

 

หุ่นจำลองการใส่ท่อระบายจากปอด


  • รายการครุภัณฑ์ หุ่นจำลองการใส่ท่อระบายจากปอด  / Chest Drain Simulator
  • ปี่ที่จัดซื้อ 12 กุมภาพันธ์ 2558
  • จากบริษัท บริษัท โฟร์ดี อี.เอ็ม. จำกัด
  • สถานที่จัดเก็บ ห้องฝึกปฏิบัติการทักษะฯ (Skill Lab)

คู่มือการใช้งาน

สามารถใช้ร่วมกับหัตถการ 

ADMIN