เบรดโค้ง ชุดส่องหลอดลม แบบถอดท่อนำแสงได้ ยี่ห้อ Riester

สถานะ : พร้อมใช้งาน
เลขครุภัณฑ์ : 024-0003-6515-076-0002ศพค.
สถานที่ : ห้องฝึกปฏิบัติการทักษะฯ (Skill Lab)
สถิติ : 6 ครั้ง ( 1 เมษายน 2564 - ปัจจุบัน )


คงเหลือ ชิ้น

เบรดโค้ง ชุดส่องหลอดลม แบบถอดท่อนำแสงได้ ยี่ห้อ Riester

   อุปกรณ์Laryngoscopic handle และ Blade (โค้ง)

  • ขนาด เบอร์ 0,เบอร์ 1,เบอร์ 2,เบอร์ 3
  • ปีที่จัดซื้อ 18 มกราคม 2564
  • จากบริษัท  ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น.เอส ซัพพลาย เทรดดิ้ง
  • สถานที่จัดเก็บ ห้องฝึกปฏิบัติการทักษะฯ (Skill Lab)
ADMIN