หัวแปลงปลั๊กไฟ

สถานะ : พร้อมใช้งาน
เลขครุภัณฑ์ : หัวแปลงปลั๊กไฟ
สถานที่ : ห้องเก็บอุปกรณ์
สถิติ : 0 ครั้ง ( 1 เมษายน 2564 - ปัจจุบัน )


คงเหลือ 0 ชิ้น

หัวแปลงปลั๊กไฟ แปลงจาก ปลั๊ก 3 ขา เป็น 2 ขา

ADMIN